ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Tuesday, March 26, 2013

മണങ്ങൾ....

മണങ്ങൾ....
-----------------

വങ്ങൾ
പിരമിഡുകളൊരുക്കുകയാണ്...
ഭരിച്ച് മരിച്ചവന്റെ മമ്മിക്കുമുകളിലല്ല,
മരിച്ച് ഭരിക്കുന്നവന്റെ
മൂലധനത്തിൽ....

ഓരോ വാക്കും
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ്,
കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും
കുഴിച്ച് മൂടുകയോ, കത്തിച്ചു കളയുകയോ
ചെയ്യാത്ത ശവങ്ങളുടെ
ഓർമ്മകളാണ് പരത്തുന്നത്...

നഗരാവശിഷ്ടങ്ങൾ
വികസനത്തിന്റെ
തലപോയ നാറിയ
ശവങ്ങളെയാണ്
ഗ്രാമങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ
കാവലാക്കിയിട്ടുള്ളത്...

പുത്തൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ
പെരും നാറ്റം സഹിക്കാതെ
നാട്ട് നായ്ക്കൾ പോലും കാടുകയറുമ്പോൾ
മനുഷ്യൻ നാഗരികതയ്ക്ക് വാലാട്ടുന്നു,
വിധേയനാകുന്നു...

വരും വസന്തത്തിന്റെ
പൂമണം ശവം നാറികൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്,
അന്ന് നമുക്കിടയിൽ
പരസ്പരം കൈമാറാനുള്ള
പൂച്ചെണ്ട്,
ശവസൌരഭ്യം,
ഇന്നേ പരിചിതമാക്കുക...