ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Tuesday, August 25, 2009

സമസ്യകള്‍......

സമസ്യകള്‍......
സമാനമായ
പല ചിന്തകള്‍......
"ചിലന്തിയെപ്പോലെ"
വീണ്ടും, വീണ്ടും
നെയ്തുകൂട്ടുകയും,
പൊട്ടിയടരുമ്പോള്‍
സാഹസികമായി......
തൂങ്ങിയാടുകയുമാകാം
"ജീവിതം"

No comments:

Post a Comment