ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Sunday, August 14, 2016

ചുമ്മാ ചൊറിയുമ്പോൾ അഥവാ 'മ'തസൗഹാർദം ..

ചുമ്മാ ചൊറിയുമ്പോൾ
അഥവാ 'മ'തസൗഹാർദം ..
---------------------------------------------------------------------------------
ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞോട്ടെ
നിന്റെ 'മ'തത്തെ... ?
നീയും ചൊറിഞ്ഞോളൂ
എന്റെ 'മ'തത്തെ... !


നമുക്ക് പരസ്പരം
ചൊറിഞ്ഞിരിക്കാം,
നമുക്ക് പരസ്പരം
സുഖിച്ചിരിക്കാം ...


ചൊറിഞ്ഞില്ലേൽ
ചൊറി മനസ്സിലേറും
പിന്നെ 'പരസ്പരം'
എന്നൊന്നില്ലാതാകും..
എന്റെയും, നിന്റെയും
നഖമേറിവരും..
നമ്മൾ
കാടരായി, മാടരായി മാറിവരും


ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞോട്ടെ
നിന്റെ 'മ'തത്തെ... ?
നീയും ചൊറിഞ്ഞോളൂ
എന്റെ 'മ'തത്തെ... !


അപേക്ഷ...

'മ'യെ മാറ്റി വായിച്ചിട്ടിനി
വഴക്കിനെത്തല്ലേ. !!!
'കൊ'പാതകത്തിന്ന്
കൂട്ട് നിൽക്കല്ലേ...!!!

No comments:

Post a Comment