ഞാനൊറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ "ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്നെനിയ്ക്കു തോന്നാന്‍ ഞാനെഴുതുന്ന എന്റെ തോന്നലുകള്‍ മാത്രം.. ഈ 'മനമയം

Sunday, August 14, 2016

പെയ്യാ'തെ...

പെയ്യാ'തെ...
---------------------------------------------------------------
അരികത്തണഞ്ഞു ഞാൻ ഓമലേ
നിന്റെ തളരും തനുവിനെ താങ്ങുവാൻ ...
മനമെത്ര വെമ്പുന്നുവെന്നോർക്കുക
വിരഹ പ്രണയത്തിനകലെ നീ, ഞാനും..ചിറകൊടിഞ്ഞെന്നു നീ പറയുന്ന
പ്രണയമിന്നുമെന്നുള്ളിൽ വിരിയുന്നു..
തണലുനീയറിയുന്നു, എങ്കിലും,
തീഷ്ണമുരുകുന്നു, പ്രണയം പകരുന്നു...


കനവുകൾ കള്ളം പറയാത്ത രാവുകൾ
ഇരുളൊളിച്ചകലുന്നു ദൂരവും, യാമവും
നാമിരുവരീ,ച്ചോലയിൽ വസന്തം വിരിയുന്നു,
പൂക്കൾ, ശലഭങ്ങ,ളീരാവു സാക്ഷി...


പാടാനറിയാത്ത കാമുക ഹൃദയവും,
പെയ്യാത്തൊഴിഞ്ഞ കാർമേഘജാലവും,
കാതരേ നിനക്കായെപ്പോഴും കാത്തുവയ്ക്കുന്നു...
കാലമെത്രയകന്നു പൊയ്പോകിലും...

No comments:

Post a Comment